Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Neptun s Plutem, který setrvává ve společném sextilu po následujících deset let, ukazuje, že se nacházíme uprostřed procesu proměny našeho života na vyšší energetickou úroveň. Tento osobní proces probíhá nenuceně, jakoby v pozadí celosvětových událostí a změn. To, co prožíváme, nás nutí zpochybňovat dosavadní názory, představy a přesvědčení, na nichž jsme zakládali svou představu o životě. Jsme kontaktováni s nejhlubším nitrem. Díky novým informacím, psychologickým či jiným metodám rozvoje osobnosti a vědomí, se očišťujeme od překonaných myšlenkových vzorců.

Zpětný chod všech nadosobních planet, který v této době probíhá, nás vede k opakování zkušeností a prožitků, z nichž jsme v minulosti nevytěžili poučení a nepřetavili je v moudrost. Může se nám zdát, že namísto postupu vpřed se vracíme zpět. Tak, jak se planety postupně vrací do přímého chodu, budou se s nimi související témata rozplétat. Od 8. října vstoupí světlo tam, kde dochází ke zneužívání moci či k bezmoci. Od 22. října se začnou řešit problematické situace s autoritou, našimi rodiči, vnitřní dospělostí a kolektivní zodpovědností.

Kvadratura Saturnu ve Vodnáři s Uranem v Býku, která od července zesiluje napětí, neklid a touhu po změně, působí i po celé toto období. Hrotí se konflikt mezi minulostí a budoucností, tradičním postojem a alternativními směry, svobodou za každou cenu a zodpovědným přístupem. To vede na jedné straně k rozvratu stagnujícího a všeho, co se snaží odolat změnám. Na druhé straně se zesiluje pocit omezení a strach z nejistoty. U lidí s rebelskými sklony se probouzí potřeba dokazovat svou nezávislost a protestovat proti autoritám. V touze osvobodit se je třeba dát pozor, abychom si nepodřezali větev, na níž sedíme. 

Opozice Jupiteru na Merkur, která působí od 24. srpna do 17. října je příslibem nadhledu a optimistického vnímání situace, ale také planých slibů, pocitů neomylnosti či arogantní komunikace. Cokoliv v této době bude dohodnuto raději předem pečlivě prozkoumejme a ověřme realizovatelnost. 

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ

Novoluní z 27. srpna se nachází v Panně v kvadratuře na Mars v Blížencích. Zájem se upíná ke každodenním povinnostem, nastavení rutiny, rituálů a procesů, zdokonalování formy, k péči o tělo, životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu. Hnacím motorem je touha být užiteční a potřební. Vyplouvá na povrch téma sebeobětování. Pečlivost a zaměření se na detail může přerůst v pedantství, kritičnost a hypochondrii. Kvadratura novoluní na Mars v Blížencích zesiluje svárlivost a potřebu druhým dokazovat, kdo je potřebnější, kdo to má těžší, či např. čí role je náročnější. Identifikace s rolí, kterou zastáváme, vede k boji o udržení či posílení tohoto postavení. Pozorujme, s čím se ztotožňujeme a jaké emoce se v nás probouzejí, nejsme-li bráni vážně. Mezi 6. a 24. září zesílí téma přitažlivosti a tvůrčí energie. Tam, kde touhy a jejich realizace nenachází shodu, vybují nespokojenost. Ve vztazích se projeví skryté tendence našeho Ega. Vyplují na povrch neřešené spory a utajovaný nesoulad. Od 9. do 24. září nás opozice Slunce s Neptunem konfrontuje s iluzemi a chybným vedením. Vnímejme, čemu máme tendenci věřit, jak snadno někomu skočíme na špek, v čem či v kom hledáme oporu a jak lehce se ztrácíme.   

CO NÁS ČEKÁ V ŘÍJNU

Novoluní z 25. září ve Vahách v konjunkci s Merkurem a Venuší řeší téma vztahů, spolupráce, krásy, harmonie, pravdy a spravedlnosti. Daří se aktivitám založeným na spolupráci a poradenské činnosti, a to hlavně v oblasti partnerství, krásy, rovnováhy a umění. Jsme hnáni touhou po pozornosti. Užijeme si večírky, přátelská setkání či úspěchy ve finančních sférách. Opozice novoluní s Jupiterem vyzývá v těchto oblastech k přehánění a nadměrným očekáváním.  Hodnoty, kterých si ceníme, chceme zažívat v co nejhojnější možné míře. Expanze a zkušenosti, které nám to přinese, nemusí být v konečném důsledku přesně takové, jaké jsme si představovali. Zesílí tendence k přejídání, nezřízenému utrácení a milostným avantýrám. Harmonické období může být narušováno od 25. září do konce října pocity zklamání, ztrátou směru a vedení, setkáním s podvodným jednáním či nedůvěrou ve vlastní či cizí schopnosti. Trigon Marsu se Saturnem, působící od 12. září do konce října, podá pomocnou ruku těm, kteří jsou ochotni tvrdě a trpělivě pracovat, bez příslibu a očekávání zisku.  

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                        

Berani

Vnitřní neklid vás nutí zkoušet nové věci. Přistupujete k situacím s předem utvořenou představou, proto máte tendenci události kontrolovat, namísto, abyste v nich plynuli. Udržujete vysoké tempo. Nutíte druhé věřit tomu, čemu sami věříte. Využíváte k tomu silné přesvědčovací schopnosti. Pocit neomylnosti probouzí aroganci. Tendence přehánět vás vede ke slibům, které nedokážete splnit. Povrchnost a přehlížení detailů vás vyjde draho. 

Býci

Vnímáte, že určité změny ve finančních a majetkových záležitostech, jsou nezbytné. Obava z těchto změn ve vás vyvolává neklid a nejistotu. Zmítáte se mezi pocitem omezení a strachem z toho, co bude. V září vás zaměstnává zdraví, praktické záležitosti a pracovní povinnosti. Touha po zábavě se podřizuje potřebám přítomnosti. Toužíte po tom, aby si vás druzí všimli. Upozorňujete na sebe svou službou druhým, užitečností a praktickým přístupem. V říjnu pak tím, jak vypadáte, s kým se stýkáte či prostřednictvím uměleckého sebevyjádření. 

Blíženci

Vaše mysl jede na plné obrátky. Nedopřáváte-li jí nové podněty, přijde nervozita. Je vhodná doba na uzavírání nových obchodů, získávání vědomostí a informací skrze studium a cestování. Jste schopni ukáznit se a trpělivě řešit praktické záležitosti v práci i ve vašem okolí, s příbuznými, sourozenci či se sousedy. To, co zažíváte, potřebujete sdílet. Je pro vás důležitá společnost druhých lidí. Diskuse vám pomáhají ujasnit si, kým jste a jaké je vaše místo. Při jednáních si dejte pozor na plané sliby a v říjnu na podvodné jednání.

Raci

Nenechávají vás klidnými témata spojená s rodinou, domovem či jeho ztrátou, s chybějícím pocitem jistoty a bezpečí, či ve spojení s nemovitostmi. Emoce, které vyplouvají na povrch a činy, které pod jejich vlivem konáte, vycházejí z podvědomí. Jste nuceni je prožít, přijmout a nechat odejít. Snaha vyhnout se jim blokuje vaši schopnost naplno fungovat a tvořit. Ve vztazích a při osobních aktivitách si dejte pozor na plané sliby a nepravdu. Svou chuť přibarvit skutečnost využijte ke psaní příběhů.

Lvi

Zažíváte napětí tam, kde jste nuceni setrvat v podmínkách, které vám nevyhovují. Touha po změně se střídá s obavou z nejistoty. Každý zbrklý krok směrem k osvobození se je následován pocity viny či tíhou zodpovědnosti za uskupení, jehož jste součástí. V září jste nuceni odsunout okamžité uspokojení. Vaše činy jsou vedeny potřebami druhých. Soustředíte se na praktické záležitosti. Od konce září jste přitahováni krásou, harmonií, právem či uměním. Toužíte po pozornosti a snažíte se ji přivolat všemožnými způsoby. Interakce s lidmi kolem vás vám otevírá oči k poznání toho, co se ve vás skrývá.

Panny

Jdete cestou sebeovládání až sebezapření. Tím získáváte pozornost druhých. Zaměřujete se na efektivitu a dotahování věcí do konce. Důležitá je pro vás rutina, rituály, řešení každodenních povinností a témat spojených se zdravím a tělem. Ve vztazích se zabýváte praktickými záležitostmi či nevyřešenými potřebami. Je vhodný čas o nich otevřeně mluvit. Může pro vás ztratit smysl to, co vás dosud vedlo. V říjnu vám překáží v seberealizaci nízké sebevědomí či strach ze selhání.

Váhy

Vyhledáváte intelektuální podněty. Snažíte se vše vykomunikovat. Je vhodná doba na vyjasnění si určitých problémů v osobních či obchodních vztazích. Tendence přehánět a slibovat více, než jste schopni splnit probudí v druhých pocit, že jste nespolehliví. Při uzavírání smluv pečlivě studujte podmínky psané drobným písmem, ať nenaletíte. Snaha hledat rovnováhu vede k usmiřování se za každou cenu či k neupřímnosti. Od konce září získáváte pozornost tvorbou ovlivněnou uměleckým cítěním.

Štíři

Lpění na jistotách ve vás probouzí pocit omezení. Vzpoura proti překážkám vede k obavám z chaosu. Všimněte si, komu dokazujete svou nezávislost. Uvidíte toho, komu jste odevzdali svou moc. V září vás intenzivní zážitky uvedou do nového vnímání svého života. Soustředíte se na průzkum, výzkum či hledání hlubokých motivů, které vedou k sebepoznání. Odkrýváte iluze, idealizace a nečestné jednání. Tlačíte-li vše vůlí, v říjnu ztratíte drive či směr. Nesobecké aktivity a intuitivní konání vás postaví na nohy.

Střelci

Skrze pocit vlastní pravdy filtrujete skutečnost tak, že k sobě pustíte jen to, co onu pravdu potvrzuje.  To ostatní buď ani nevnímáte, nebo to ihned shodíte ze stolu. Tím brzdíte svůj růst a vývoj. Konfliktní situace, nepříjemné zprávy a omyly, které se nyní vynořují, jsou důsledkem jednostranného vnímání skutečnosti. Otevřete-li se odlišným pravdám, aniž to cítíte jako útok na vlastní čest a svébytnost, mnohému se naučíte. To, čím se řídíte, či to, co následujete, bude v důsledku nenaplněných očekávání zpochybněno.  

Kozorozi

Jste vedeni potřebou ospravedlnit svou cenu, či své postavení. Hledáte, co změnit, aby byl váš život lepší. Pátráte po skrytých motivech, přitahují vás záhady. Svým konáním děláte dojem na druhé. Jsou-li vaše zájmy sobecké, pak se setkáte se silným odporem. Smysl nacházíte v péči o tělo, o zdraví, v každodenní rutině, procesech a rituálech. Pocit užitečnosti vám dělá dobře. V říjnu převáží ukázněnost a soustředění, které využijete při práci zaměřené na přesnost a pečlivost.

Vodnáři

Trápí vás téma svobody, nezávislosti, či řešíte otázku kolektivní zodpovědnosti. Ve vašich finančních a majetkových záležitostech dochází ke změnám, které vyvolávají nejistotu. Mění se vše, na čem jste doposud lpěli. Pozorujte, zda se bouříte proti autoritám, dokazujete svou nezávislost a v jejich důsledku si podřezáváte větev, na které sedíte. Od poloviny září převáží praktický přístup. Jste schopni snadno zvládat i velmi náročnou práci. Zvažujete vše z pohledu užitečnosti a vhodnosti.

Ryby

Ve vztazích se probouzejí touhy. Pocit nenaplnění vede ke konfliktním situacím. Potřeba harmonie vám pomáhá hledat společnou cestu. Pozor na tendenci podřídit se každé odlišnosti. Z obav před konfrontací máte tendenci hledat skryté cesty, jak dosáhnout svého. Můžete být obviněni z klamu, nebo sami podlehnout podvodnému jednání. Vyplouvají na povrch idealizace a tendence nechat se vést druhými. Ztráta opory, odvahy a sebedůvěry přichází, jako důsledek zklamání těmi, na něž jste spoléhali.  

Martina Kabala