Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Na konci října se opět propojí Saturn v kvadratuře s Uranem a setrvá tak do 14. února následujícího roku. Touha po svobodě a nezávislosti ve spojení s užíváním si života, zabezpečením, výdělečnými schopnostmi, je brzděna nutností přijmout kolektivní zodpovědnost. Uvědomění, že nejsme tak nezávislí, jak jsme si mysleli, a ochota přijmout své místo v tomto uskupení, ať jde o rodinu, pracovní kolektiv, společnost, přírodu či o celou planetu, přinese vnitřní klid. Hluboká provázanost s celkem, která se nyní odkrývá, nám nedovoluje dělat si to, co bychom chtěli, aniž bychom brali ohled na důsledky takovýchto činů na systém, jehož jsme součástí.

Zároveň lpění na minulosti a starých jistotách, brzdí růst a vývoj. Touha osvobodit se za každou cenu vede k restrikcím a opatřením vedoucím k minimalizaci důsledků kolektivní nezodpovědnosti.

Vyplouvají na povrch pocity vykořenění, vyvolané nepřijetím určitého řádu, struktury či uskupení, do něhož jsme se zrodili. V nejhlubší rovině jde o nepřijetí existence zde na zemi, či o odmítání podmínek života, do nichž jsme byli předurčeni. Touha unikat tomuto řádu a struktuře, která nám nevyhovuje, vyvolává potřebu budovat nový řád a strukturu, které se následně, s postupujícím vývojem, stávají nám či druhým lidem stejným vězením, před nímž jsme unikali. Koloběh, který nelze vyřešit vnější změnou podmínek, ale niterným přijetím vzájemné provázanosti s celkem a naší závislosti na něm a na jeho celkovém vývoji. To nás vynese z bojovné dualitní mysli do úrovně Vědomí a my uvidíme cestu, jak z kola ven.    

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU

Novoluní ze 4. listopadu se nachází ve Štíru. Zdůrazňuje pro nadcházející lunární cyklus téma smrti, pomíjivosti, moci, vlády a využívání sexuální energie jako nástroje ovládání a hluboké transformace. Konjunkce novoluní s Marsem probouzí sílu Ega, která nás vtáhne do konfrontace, i kdybychom nechtěli. Vzniklý konflikt povede k důležitým změnám v našem životě. Setkání, vedená jak v pozitivním, tak v negativním duchu, budou klíčová pro náš další vývoj. Nebojme se jich. Trigon novoluní na Neptun rozpouští egocentrické myšlenky a probouzí soucit a ochotu udělat něco pro druhé lidi, i kdyby to mělo být zdánlivě na náš úkor. Čím více se cítíme součástí celku, a konáme v souladu s jeho potřebami, tím silnější pocit důvěry v život vnímáme. Čím více lpíme na oddělenosti a touze ega dělat jen to, co chce, tím hůř na nás doléhá tíha omezení, řádu a pravidel, které je třeba dodržovat. Kvadratura novoluní na Saturn a opozice na Uran vyhrotí zdánlivě protichůdné principy svobodného užívání si života a kolektivní zodpovědnosti do krajnosti. 

CO NÁS ČEKÁ V PROSINCI

Novoluní ze 4. prosince ve Střelci, v konjunkci na Merkur a v opozici na Černou Lunu v Blížencích, zdůrazní téma učení, víry, růstu a moudrosti. Dejme pozor na uzavírání se do světa představ naší mysli. Selekce toho, do čeho se pustíme, se řídí tím, co nám dovolí naše mysl. Pro mysl je bezpečné jen to, co už zná. Náš život se smrskne do snahy natlačit svou pravdu, nebo eliminovat vše, co je odlišné a brzdí jakýkoliv pokrok. Skutečný růst začíná tam, kam vstupuje nejistota a obavy z neznáma. Dovolme si překročit komfortní zónu a využít příležitostí, které se nám nabízejí. To, co zažijeme, rozšíří naše obzory. Uděláme si nový obrázek o tom, kdo jsme a co je pro nás možné. Sextil Novoluní se Saturnem zklidní rozbouřené vody nespokojenosti. Začneme dělat to, co se od nás žádá, aniž se budeme ptát, proč. Jsme ochotni omezit se a tvrdě pracovat ve prospěch budování nové struktury, nových pořádků, s přihlédnutím ke kolektivní zodpovědnosti.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ                                                                                                                                       

Berani,

Procházíte procesem léčby svého přístupu k autoritě, řádu a zodpovědnosti. Pozorujte reakce svého těla na pocity omezování a na vynucování disciplíny. Možná objevíte tendence k dětské rebelii a boji proti těm, jimž se cítíte podřízeni. Necháváte-li zodpovědnost a řešení následků vašich činů na druhých, automaticky se cítí povinni vás řídit. Převezmete-li plnou zodpovědnost za své konání a jeho důsledky mající vliv nejen na vás, ale na širší společenství, vaše vnitřní zralost vám ukáže, kudy jít a čemu se vyhnout. Pocit omezování zmizí. Od konce listopadu se chopte příležitosti naučit se něčemu novému, posunout své hranice, které změní pohled na to, v co věříte a kam směřujete. 

Býci,

Vyplouvají na povrch neshody kvůli materiálním věcem a finančním záležitostem. Necháte-li se vést svými touhami a potřebou držet ve svých rukou moc a kontrolu, budete vláčeni z jedné konfrontace do druhé. Téma pomíjivosti, tajemství či podezíravost budou v listopadu zaměstnávat vaši mysl. Nejlépe využijete hloubavý přístup k sebepoznání, k objevování skrytých pravd, potlačených tužeb a temných stránek existence. V pracovní oblasti a ve vztazích založených na autoritě a zodpovědnosti objevíte to, čím jste skutečným přínosem pro druhé. Dejte si pozor, ať neupřednostňujete jen vztahy, z nichž máte materiální užitek a výhody.  

Blíženci,

Černá luna ve vašem znamení vytahuje na povrch podvědomá témata spojená s myšlením, učením a komunikací. Vše, co je výplodem vaší mysli důkladně prověřte, než to vypustíte jako zaručenou zprávu. Stejně tak nedejte na to, co se říká. Snadněji než obvykle propadnete nereálným představám. Začnete-li na jejich základě jednat, ocitnete se ve slepé uličce. V práci pro kolektiv, pro určité společenství nebo práce na projektech následujících vaše sny a ideály, či mající za cíl společné dobro, vám přinesou mnoho příležitostí. Ty budou zdrojem hojnosti, ale také zodpovědnosti. V prosinci se dostane do konfliktu realita, kterou zažíváte, s tím v co věříte. Otevřete se novému vidění světa.

Raci,

Čekají vás dva poklidné měsíce. Nedokážete-li jen tak plynout v proudu přítomnosti a užívat si to, co je, věnujte se svému nitru. Touhu objevovat vše skryté nejlépe využijete při sebeanalýze. Chuť vládnout a mít vše pod kontrolou, zužitkujte pro ovládnutí sebe sama. Kdykoliv zaměříte svou sílu vůle na ovládnutí a kontrolu světa kolem vás, dostanete se do konfliktu s těmi, jejichž vůle je silnější. Svou sebehodnotu máte tendenci odvozovat od toho, jak naplňujete představy a očekávání druhých. Zkuste to obrátit. Využijte to, co je vaším bohatstvím, k práci pro společnost, bez potřeby získat uznání a pocty. Přestanete být závislí na souhlasu a přijetí společnosti a stanete se jejím rovnocenným členem. 

Lvi,

Dorážejí na vás lidé, kteří nad vámi chtějí mít kontrolu. Necháte-li se vyvést z rovnováhy, sestoupíte na jejich úroveň a připustíte boj. Dokážete-li zůstat nad věcí, jen pozorujte, jak se o vás jejich snahy rozbíjejí jako vlny o skalní útes. Setkání, která vás nenechají chladnými, jsou klíčem k vaší hluboké proměně. Zkuste se na takové lidi nedívat jako na nepřátele, ale jako na někoho, kdo vám ukázal, kde se nachází vaše slabina, s níž je třeba pracovat. Od konce listopadu využijte svou otevřenou mysl k rozšiřování obzorů studiem, cestováním a odkrýváním jiných pohledů na pravdu, na svět či na vesmír. Zůstanete-li zavřeni doma, alespoň čtěte a vzdělávejte se. 

Panny,

Rozhovory a setkání vás vedou ke změně myšlení. Jdete více do hloubky, hledáte podstatu věci. Přitahují vás tajemná témata. Zamýšlíte-li se nad smrtelností, nepřežeňte to, mohlo by to ve vás vyvolat frustraci či stav rezignace. Vaše slova mají velkou důraznost a vliv na lidi, proto zvažte, co prosazujete. Slabší povahy se nechají snadno přesvědčit a následně vás mohou osočit z manipulace a ovládání. Jsou-li pro vás důležité majetkové záležitosti, diskuse se točí hlavně kolem majetku a spoluvlastnictví. Od konce listopadu se připravte na konfrontaci s těmi, kteří mají odlišné hodnoty a morální postoje. Vaše silná potřeba dokonalosti, řádu a pořádku může být překážkou k využití nových příležitostí, které jsou zdrojem růstu a hojnosti.

Váhy,

Vyžaduje se od vás týmová spolupráce. Pravděpodobně přebíráte zodpovědnost za druhé, nebo řešíte kolektivní zodpovědnost. Vidíte hlubší propojení a vzájemnou závislost jeden na druhém. Vidíte, že tým je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Zkuste přeskládat kompetence tak, abyste u každého mohli využít jeho silnou stránku. Jedince, který nezapadne do společné mozaiky, popostrčte k nalezení svého místa, i kdyby to mělo znamenat změnu zaměstnání či vztahu. Někdy cesta k harmonii vede přes zdánlivý konflikt a nepříjemnosti. Koncem listopadu vystoupíte ze všednosti a budete si rozšiřovat obzory učením a poznáváním nových věcí, ať už prostřednictvím studia, hloubáním o smyslu života či cestováním do dalekých zemí.

Štíři,   

Vaše ego vyvolává konfrontace, které povedou k transformaci ve vašem životě. Setkáte se s někým, kdo vás po dobrém, či po zlém přinutí ke změně. Nejlépe tím projdete, když se nebudete brát tak vážně. Ať hrajete roli dítěte, rodiče, partnera či šéfa, buďte spíš pozorovateli, než těmi, kdo tlačí druhým svou představu. Možná je vše úplně jinak, než si myslíte. V materiálních a finančních záležitostech se snadno dostanete do sporů např. kvůli zbytečnému utrácení. Není vhodný čas k peněžním půjčkám. Jste hloubaví a máte sklon vidět nepravost za každým rohem. Přístup „důvěřuj, ale prověřuj“, vás chrání před dezinformacemi a podvodným jednáním.

Střelci,

Připravte se na klidné a harmonické období. Možná hůř ponesete stav nečinnosti. Berte to jako dobu, kdy čerpáte energii na další období. Koncem listopadu se vám otevřou příležitosti a možnosti přinášející růst a posouvání vašich hranic. Zesílí se zájem o cizí země, právo, filozofii, metafyziku, náboženství, nebo se zaměříte na hledání hlubšího smyslu života. Díky toleranci vůči odlišnostem nasloucháte cizím pravdám a pohledům na život, aniž byste pociťovali ohrožení vaší integrity. To vám dává prostor rozvíjet se. Možná se otevřete alternativním stylům života, začnete studovat nový obor či objevíte nového koníčka.

Kozorozi,

Důležitou roli hrají pracovní vztahy a vztahy s někým, kdo je pro vás autoritou. Jste otevřeni spolupráci. Jste ochotni udělat hodně pro pocit, že jste vnímáni jako užiteční a důležití. V práci mohou vznikat vazby, které přerostou do osobní roviny. Hlídejte si zištné záměry, zničilo by to jak vztah, tak pracovní vyhlídky. To, čeho si ceníte, je snadno obchodovatelné. Od poloviny prosince se zabýváte profesním růstem a plánováním. Můžete přehodnocovat to, co děláte a přijít se změnou k lepšímu. Případně se poraďte se šéfem o vašich možnostech a jak se k nim dopracovat. Třeba se kvůli práci začnete vzdělávat a učit něco nového. V komunikaci se zaměřujete na reklamu svých schopností a výsledků. 

Vodnáři,

Pokud jste dosud potlačovali touhy svého ega, či negativní reakce svého těla, nyní vás mohou ovládnout. Konflikt, který to vyvolá, bude důležitým impulzem ke změně. Pozorujte své reakce a dovolte jim vyjít na světlo. Nehodnoťte je. Přijměte je jako proces poznávání temných stránek. Touha roste se zákazy, a tak dlouhodobé potlačování není řešením. Zkuste najít pro svou energii konstruktivní využití. Kdykoliv vás napadne něco bláznivého, nebo vás začnou ovládat touhy, začněte dělat něco užitečného, nebo fyzicky náročného. Může se stát, že se budete cítit ohroženi touhami a manipulativními taktikami druhých lidí. Zkuste respektovat jejich vůli, ale nepodléhat jí. Každý má právo po něčem toužit, ale vaší povinností není mu k tomu dopomáhat.

Ryby,

V listopadu přemýšlíte o hlubokých pravdách a řešíte skryté aspekty psychiky, pocitů a duševního stavu. Můžete se věnovat psychologii či odkrývání všeho, co je skryté pod povrchem. Připravte se na setkání s někým, kdo vás přinutí hluboce se zamyslet nad sebou a nad svým životem. Může dojít ke zpochybnění vašich hodnot. V pracovní oblasti najdete místo, kde se budete cítit užiteční. Navážete novou spolupráci, nebo propojíte umění s obchodem. Vstoupíte-li do vztahu se svým nadřízeným, připravte se, že budete vnímáni jako prospěcháři. Máte-li čisté svědomí sami před sebou, pak vás to neovlivní. Není možné a ani zdravé konat tak, aby vás měl každý rád a aby souhlasil s každým vaším počinem.

Předpověď vydána v časopise JógaDnes listopad/prosinec 2021