Kde mě najdete

Tvrdého 289, Praha 9 - Letňany

Telefonní kontakt

+420 602 253 950

Email

lipacka.m@centrum.cz

Planety Jupiter a Saturn, které v druhé polovině prosince vstoupili do znamení Vodnáře, vytváří platformu pro vývoj v následujícím roce. Otevírá se prostor pro růst skrze osvobození se ode všeho zkostnatělého a nefunkčního, s využitím alternativních, moderních a netradičních přístupů. Konjunkce obou planet je příslibem hledání cest, které mohou intenzivně oscilovat mezi zpátečnictvím a rebelskou zbrklostí. Čím větší tlak na změnu a nový postup bude vysílán, tím větší odpor to vyvolá v těch, kdo lpí na stávajících pořádcích a strukturách. Na nové poznatky a objevy bude tendence nahlížet starou optikou, čímž skutečný potenciál zůstane skryt. Každý jednotlivec i celá společnost bude vedena k přehodnocení pohledu, životního postoje a názorů ohledně svobody, individuality, jedinečnosti, tvořivosti a spontaneity.

Kvadratura Saturnu na Uran posiluje velké pnutí mezi svobodou a řádem. I když je čas vyčistit svůj život od nefunkčních vztahů a struktur, které dusí přirozenost a radost, bude mnoho těch, kteří nebudou ochotni hlasu svobody ve svém nitru naslouchat. Nepodnikneme-li potřebné kroky vpřed, události to nevybíravými prostředky učiní za nás. Tam, kde v našich životech vládne strnulost, bude pociťován velký neklid. I ti, kteří jsou obvykle ochotni vše vydržet, jen aby měli klid, budou vehnáni do takových podmínek, které nebudou chtít nadále snášet.

Pokračující konjunkce Jupiteru se Saturnem drží růst v poutech zodpovědnosti a nedovolí pohnout se kupředu nikomu, kdo nedokáže přijmout osobní zodpovědnost za důsledky svých činů. Učí nás nahlédnout do naší psychiky a odkrýt veškerá vnitřní omezení, která nám brání žít svobodně a v přirozenosti. Vnější svět je zrcadlem těchto omezení a naše reakce na ně nám ukazují potenciál, který je ještě třeba odkrýt a přijmout. Skutečná svoboda je stavem mysli, nikoliv neomezenou možností dělat si ve vnějším světě cokoliv nás napadne.

Kvadratura Saturnu na Mars, která od 4. srpna neustále staví překážky veškerému dění vyvolanému vůlí člověka a nutí nás přebírat zodpovědnost za svůj život a přehodnocovat veškeré nefunkční oblasti, ukončí 2. února svou restriktivní vládu a dá nám možnost se svobodně nadechnout.

CO NÁS ČEKÁ V LEDNU

Novoluní ze 14. prosince ve Střelci, v harmonickém spojení s Merkurem a Marsem ozařuje lednové aktivity do dalšího novoluní optimismem a velkou energií, kterou získá každý, kdo půjde za tím, čemu věří. Nečekejte, že každá zkušenost, které budete nyní čelit, bude příjemná, ale každopádně bude klíčová pro váš další růst. Jakmile začnete na události nahlížet z pohledu, co vám situace dává, a ne okem rozmazleného dítěte, které nedostalo to, co chtělo, bude váš život rázem šťastnější. Nikoliv děj, ale váš postoj k němu, určuje kvalitu vašeho života. Kvadratura Neptunu na novoluní ve Střelci zpochybní veškeré idealizace a iluze, které vůči sobě a vnějšímu světu máme. Jestliže si myslíme, že když budeme ti dobří a dokonalí, svět se k nám bude chovat hezky a spravedlivě, budeme čelit opačnému pólu duality, kterým je zlo a nespravedlnost a nechápavě kroutit hlavou. Vyvyšujeme-li jeden pól duality, posilujeme zároveň i ten opačný, a tak touha po dobru a spravedlnosti roztáčí karmu bojů a souzení a rozděluje svět vedví. Nebudeme-li život soudit, ale přijmeme to, co se děje, jako součást tříbení ducha, začneme plnit poselství Vodnáře. Namísto rozdělování skrze soudy a odsudky, poroste vzájemné porozumění. Propojení se s celkem skrze uzření vzájemné provázanosti povede k přijímání cesty každé individuální bytosti v jakémkoliv projevu dualitního světa.

Novoluní z 13. ledna v Kozorohu, v konjunkci s Plutem a Saturnem je pro následující lunární cyklus čtyř týdnů rozbuškou pro rozhýbání změn, které umožní další vývoj. Dojde k vyústění nevyhnutelných událostí. To, co bylo dlouhodobě potlačováno, vybuchne.
Ti, kteří se nechali zastrašit a podřídili se, v sobě jen stěží najdou vůli začít znovu. Ti, jenž budou schopni pokračovat, budou vedeni, nikoliv vůlí a snahou k osobnímu prospěchu, ale schopností inspirovat, fungovat pro dobro celku, přinášet vzájemnou pomoc, propojovat a sjednocovat.

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU

Do 10. února doznívá vliv novoluní v Kozorohu. Retrográdní Merkur ve Vodnáři podporuje originalitu a jedinečnost, která vychází ze znovuobjevování toho, co již umíme. Veškerá mentální kapacita je využívána na hledání pomoci. Kvadratura Jupiteru s Černou Lunou probouzí temnou stránku bohatství a hojnosti, která lidi rozděluje. Setkáme se s nevraživostí, žárlivostí a závistí, že se má někdo lépe, než my. Majetek je využíván jako prostředek moci. Naděje, které budou vloženy do nové víry, nového směru, hledání osvobození, se ukážou jako mylné. Je třeba dát pozor na podléhání přesvědčovacím argumentům těch, jejichž jediným cílem je získat moc, bohatství a věhlas. Přichází na přetřes téma sekt, které založily svou existenci na domněnce, že jsou vedeny Boží vůlí a vyvoleny spasit svět.

Novoluní z 11. února ve Vodnáři, v konjunkci na Merkur a kvadratuře na Mars v Býku staví pro následujících 28 dní do popředí témata svobody, rovnosti a solidarity, která jsou narušována touhou po osobním prospěchu, obavami o výdělek a hmotné zabezpečení. Případně jakákoliv snaha zreálnit a postavit nohama na zem Vodnářské vzdušné zámky, sny a vize, které jsme si předsevzali, je vnímána jako zpátečnictví a překážka, kterou je nutno odstranit.

Silně obsazené pole Vodnáře vede ke snaze oddělit se ode všeho, co není vnímáno jako správné či vhodné. Ona oddělenost posiluje dualitu a vytváří boj mezi námi a tím, co jsme od sebe oddělili, čímž je potírána samotná podstata Vodnáře. Je však třeba respektovat přirozený vývoj, neboť teprve když dojde každý jednotlivec či společnost na nejzazší hranici pocitu oddělenosti, tj. vrcholu Ega, může se vše překlopit a nastat opačný proces sjednocování.

JAK JSOU NA TOM JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ

Berani, silné pocity nespokojenosti vyvolané restrikcemi s vámi budou v lednu ještě lomcovat. Doznívá snaha zbořit překážky a převálcovat je svou vlastní vůlí. Oscilujete mezi nedostatkem síly z vyčerpávajících bojů a náhlými návaly nadšení, přicházející ruku v ruce s nadějí a vírou, když zahlédnete světlo na konci tunelu. V únoru se pomalu začnete smiřovat s realitou, s řádem a pravidly tohoto světa, neboť uvidíte, že je třeba do systému vstoupit, a proměnit jej zevnitř, nikoliv proti němu bojovat zvenčí. Uvědomíte si příslušnost k celku, jehož jste neoddělitelnou součástí. Z této roviny není vaše jednání vedeno subjektivními pohnutkami, ale intuitivním konáním v souladu s celkem a pro jeho dobro. Vaše vůdčí schopnosti se projeví v plné síle.

Býci, čeká vás boj mezi tradicí, tedy mezi tím, nač jste zvyklí a krokem do neznámých vod slibujících svobodu. Je-li svoboda vnímána mylně jako možnost dělat si úplně co chci, bez ochoty přijímat zodpovědnost za celek, stane se ohrožujícím faktorem vašeho života. Nejlépe uděláte, když přestanete řešit, na kterou stranu se přidat, a začnete dělat něco konkrétního a užitečného pro celek. Práce vás zpřítomní a spokojenost, která z toho vyplyne, pomůže urovnat veškeré bouře a rozbroje, které současného stavu vnímáte. Jestliže se před vámi objeví překážka, ve formě nařízení, přijměte ji jako součást hracího plánu, který je k dispozici. Možná je jen třeba vyčkat na ten správný okamžik. V únoru se vám uvolní ruce, a tak můžete zužitkovat všechny své síly, nápady a inspirace, které jste do té doby nasbírali.

Blíženci, budou přicházet příležitosti a možnosti něco nového se naučit v oblasti moderních technologií, netradičních přístupů a alternativních směrů. Dejte si jen pozor, ať netlačíte na pilu, v tom případě by se v lednu věci zadrhávaly a mohl by vzniknout pocit, že je to chybná cesta. Je to, jako kdybyste počínající oheň zahltili příliš mnoha polínky najednou. Více pozorujte, občas přiložte, když bude kam a opět vyčkávejte a hřejte se a radujte se z plápolajícího plamínku. V únoru vám dojdou určitá témata ve spojení se zodpovědností či autoritou ve vašem životě.  Převáží optimismus a schopnost nadhledu, které vám ukážou příležitosti a možnosti ve spojení s budováním vize nového světa.

Raci, v lednu budete bojovat s omezeními a pocity ohrožení vašich jistot. Můžete přehánět své aktivity, nebo příliš očekávat od mužů a vaše očekávání budou přinášet zklamání. Do vašeho života vstupují nové hodnoty, ve spojení s moderními technologiemi či alternativními směry. I když se vám může zdát, že rozmetají to, nač jste byli zvyklí, jsou základním stavebním kamenem nového způsobu fungování ve vašem životě. Od února se na vás usměje štěstí. Přijdou nečekané události, které vám pomohou rozjet výdělečné aktivity, nebo posílí vaši sebehodnotu. Bude ale zkoušen váš smysl pro zodpovědnost a lpění na stávajících podmínkách. Vždy si při rozhodování zavolejte na pomoc své svědomí. Jakmile se rozhodnete, už se neohlížejte, konejte v souladu s vaším rozhodnutím a přijměte zodpovědnost za důsledky své volby. 

Lvi, v lednu hladce plynou aktivity, založené na určitém ideálu, nebo na poznávání cizích kultur či rozšiřování si obzorů posouváním hranic nepoznaného. Vstupem Saturnu do znamení Vodnáře se vám lehce přitíží v oblasti kariéry. Budete voláni k zodpovědnosti, pocítíte její tíhu. Můžete mít pocit, že vše, co se vymýšlí na podporu vize nového světa a témat svobody, vám brání zazářit, bere vám to postavení, na které jste byli zvyklí. Od února se snadno dostanete do konfliktu s těmi, kterým máte tendenci vládnout a říkat jim, co mají dělat, nebo s těmi, kteří chtějí řídit vás. Uvědomte si, že podstatou lví energie není někoho jiného řídit a ovládnout, ale inspirovat druhé ovládnutím sebe sama.

Panny, v lednu jste plné energie, nedokážete zůstat v klidu a nic nedělat. Přichází vám do života nové vzrušující informace, možnosti a přístupy, které souvisí s moderními technologiemi, alternativními cestami, vědou, astrologií či netradičními směry. Otevřete-li se poznání, ukáže vám to širší souvislosti a propojenost všeho ve vašem životě. V únoru řešíte dilema mezi tím, co je užitečné a co je vnímáno jako důležité. Máte tendenci rozhodovat podle užitečnosti, a tak se dostáváte do sporu s těmi, kteří lpí na tom, co je pro ně důležité. Nenechte se strhnout k posuzování a kritice těchto postojů. Pokud přijmete, že každý člověk má právo na odlišné měřítko užitečnosti a důležitosti, neboť vychází z jeho osobních zkušeností, očekávání a představ, snadno uhasíte doutnající konflikt. Přijetím faktu, že nemusíte mít vždycky pravdu, se otevřete řešením, na něž byste z uzavřeného rámce své omezené pravdy nikdy nedosáhli.

Váhy, jestliže na vás přijdou chmury a destruktivní myšlenky, vrhněte se do tvorby, v níž čerpáte inspiraci z velké hloubky. Vaše sebevyjádření, hlavně slovní či písemné, silně ovlivní lidi kolem vás. I tanec vám přinese uvolnění, neboť přirozeně propojuje a uvádí do harmonie ženský a mužský princip ve vás. Máte sklon brát si vše, co nyní prožíváte, osobně a hledat za tím chyby a nedostatky, které je třeba napravit, abyste se mohly cítit přijaty. Cizí očekávání řídí váš život, a tak se snadno obětujete, nebo se cítíte jako oběť situace. Potřebujete tyto vyostřené situace k tomu, abyste to uviděly a pochopily, že to není cesta k nastolení vnitřní rovnováhy. Od února se postupně obrušují hrany konfliktním situacím, jak začínáte vidět to, co nového vám současná situace přináší. Toužíte po silných prožitcích, ale předsudky hasí vaši vášeň.

Štíři, pociťujete napětí a neklid vyvolaný pocity omezení či strachem z nejistoty. Vidíte nepřátele buď ve starém, zkostnatělém systému, vše vás tíží a tlačí a vy nesnesete ani to, co pro vás dříve nebylo problémem. Případně bojujete proti těm, kteří se snaží váš zaběhnutý řád vyvrátit z kořenů. Napětí vychází z nutnosti posunout se vpřed a pokud to neučiníte vy, stane se to za vás. Vy se potřebujete podívat na všechna vnitřní omezení, strachy a nejistoty, které vám nedovolí cítit se svobodní. Když svou pozornost obrátíte dovnitř, na vnitřní procesy a motivy vašich činů, zjistíte, že vně neexistuje žádný nepřítel a to, co je třeba zbavit moci nad vámi, je uloženo ve vaší hlavě. Jakmile přestanete vidět vnější svět jako ohrožující, váš obranný postoj zmizí a vaše mysl nebude nucena vyhledávat to, s čím by mohla bojovat.

Střelci, jsou zkoušeny vaše iluze a idealizace, na nichž stavíte svou existence jako člověka, který ví, co je pro něj či pro druhé lidi to nejlepší. Cokoliv, co není v souladu s tímto viděním světa, je odmítáno a souzeno. Skrze prožitek zklamání a rozčarování jste vedeni k prohlédnutí těchto iluzí a ke schopnosti oddělit skutečnost od představ. Pokud nedokážete přijmout tvrdou realitu, můžete se snažit před ní unikat tam, kam za vámi nemůže. Důsledky těchto útěků na sebe nenechají dlouho čekat, tak si dejte pozor, ať se sami neocitnete na „lavici obžalovaných“. Přijmete-li skutečnost takovou, jaká je, stanete se akčními tvůrci budoucí reality.  

Kozorozi, přitahuje vás vše, co souvisí s vědou, technickými směry, astrologií a Vesmírem. Jste schopni podívat se do hloubky a snadno přijdete věcem na kloub a vidíte souvislosti, které vám dříve zůstaly skryty. Pociťujete vzrušení z objevování sebe, či světa kolem vás. Jste nabiti energií a nedokážete zůstat v klidu. Jestliže zůstává vaše mysl ukotvena ve starých představách řádu světa, můžete ještě bojovat s tím, co se na vás nezadržitelně valí, jako kdyby šlo život. Ze strachu z nejistoty a zmaru můžete uzavřít přístup k novým informacím vám či lidem kolem vás. V únoru půjde hloubka či výška prožitku ruku v ruce s tím, jak dalece se dokážete odpoutat od minulosti. Buď vás smete pocit ztráty, nebo přijde obrovská a naplňující lehkost bytí.

Vodnáři, doléhá na vás zodpovědnost a vaše vzdušné zámky jsou zkoušeny ze schopnosti odolat syrové realitě. To, co není reálné, se rozplyne jako pára nad hrncem. To, co obstojí, se stane pevným základem vaší budoucí existence. Vnitřní pnutí mezi svobodou a zodpovědností vás bude uvádět do situací, které budou na hranici snesitelnosti. Nenechte se zahltit odporem. Vydýchejte touhu vše zpřetrhat a utéct. Svoboda je vnitřní stav, který přichází, když bez reptání a odporu přijmete zodpovědnost za důsledek svých minulých voleb. Teprve poté uvidíte, jak rozplést onu situaci, do níž jste se dostali.  Máte-li vystavěnu svou existenci na dogmatických postojích, naukách či určité víře, očekávání, která jste do nich vkládali, se nyní ukážou jako mylná. Naděje, s níž se tímto směrem upínáte, se rozpadne v prach. Využijte svůj vodnářsky odosobněný přístup, jež vám dává nadhled a poděkujte za prozření.

Ryby, vaše intuice je nyní silná, ale přesto může být zahalena mlhavým závojem, a tak je pro vás těžké vidět pravdu. Pravdou je to, co jste sice možná někde nejprve slyšeli, ale sami jste se na vlastní kůži přesvědčili o její platnosti. Cokoliv, co si nemůžete ověřit, spadá do iluzorního světa mysli, a tak nemá cenu se tím zabývat a zanášet svou hlavu příliš mnoha informacemi. Vaše slova mají nyní velkou sílu, a tak vliv, který máte, je-li použit pro obhajobu iluzorních teorií a neověřených pravd, vyvolá negativní odezvu u skupin zastávajících opačný názor. Vnímáte nevyřčené. Dejte si pozor, s kým rozebíráte to, co jste díky své citlivosti a intuici navnímali, mohlo by to být použito proti vám, či proti tomu, koho jste odhalili.  V únoru budete čelit tématu žárlivosti či viny ve spojení s láskou, nebo se snadno necháte pohltit novými hodnotami či vztahy, které vás vtáhnout do intenzivního děje, z nějž vyjdete proměněni.

Martina Kabala